Защита на личните данни

Агенция за недвижими имоти „АНДАРА“ ЕООД в качеството си на оператор на лични данни, обработва лични данни на физически лица, необходими за:

1) Регистрация и достъп до сайтовете www.tarnovoproperty.com и www.tarnovorent.com (Договор за предоставяне на услуга)

2) Сключване на: Договори за посредничество с продавач/купувач, Договори за посредничество с наемодател/наемател, Договори за наем на недвижими имоти, предварителни Договори за покупко-продажба на недвижими имоти

при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (наричан по–долу „Регламента“) и действащото в Република България законодателство.

Личните данни, които се събират и обработват от „АНДАРА“ ЕООД са само такива, които са необходими за регистрация и достъп до  сайтовете www.tarnovoproperty.com и www.tarnovorent.com, и за сключване и изпълнение на горепосочените Договори.

1. Целите на обработването, на предоставяните във връзка със сключване на Договора и изпълнението му лични данни са за:

1.1. Легитимиране на страните по Договора;

1.2. Осигуряване изпълнение на задълженията по Договора;

1.3. Защита на правата и легитимните интереси на страните по Договора;

1.4. Осъществяване на кореспонденция и обмяна на информация във връзка с изпълнението на Договора, отчитане, фактуриране, извършване и получаване на разплащания;

1.5. Обработка и предоставяне на счетоводна, данъчна, осигурителна и друга информация, за която страните са задължени по силата на Договора или в изпълнение на приложими правни норми.

2. Предоставяните лични данни не се използват за рекламни и/или маркетингови цели и кампании.

3. Личните данни по Договора се обработват на следните основания (чл. 6, параграф 1 от Регламента):

3.1. За изпълнението на Договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане от субекта на данните преди сключването на Договор;

3.2. За спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

3.3. За целите на легитимните интереси на администратора, на Потребителя или на трета страна.

4. Легитимните интереси по т. 3 от предходната алинея е интересът от изпълнението на Договора и защита на свързаните с това или с развалянето му права.

5. Предоставянето на лични данни е изискване, необходимо за сключването на Договора. Ако тези данни не бъдат предоставени, Договорът няма да бъде сключен.

6. Категориите получатели на личните данни са страните по Договора.

7. Срокът, за който се съхраняват личните данни, е до изтичане на три месеца от изтичане на давностните и преклузивните срокове за упражняване на правата по Договора или за защита на свързаните с него интереси, но не по – малко от определените с нормативен акт срокове за съхраняване данните.

8. Потребителят има и следните права, предоставени му и уредени от Регламента:

8.1. Право да се изиска от администратора достъп до коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;

8.2. Право на оттегляне на съгласието за обработка, ако личните данни се обработват въз основа на дадено съгласие;

8.3. Правото на жалба до надзорен орган.

9. „АНДАРА“ ЕООД не прилага системи за автоматизирано вземане на решение и за автоматизирана обработка на лични данни.